Uspostaviti sistem zbirnog prijavljivanja prihoda, na mesečnom, kvartalnom ili godišnjem nivou. Ovo učiniti kako za prethodne neprijavljene prihode tako i kao sistem koji će se primenjivati u budućnosti.

Prema trenutnim propisima fizičko lice koje ostvari prihod iz inostranstva u obavezi je da prijavi ostvaren prihod u roku od 30 dana, pri čemu za svaki prihod podnosi pojedinačnu prijavu. Ovo može predstavljati problem, posebno za ona lica koja ostvaruju i po nekoliko uplata na dnevnom nivou.

Ovim zahtevom predlažemo uspostavljanje sistema kojim bi se prihodi prijavljivali zbirno u određenom periodu, a ne pojedinačno kako je trenutno slučaj.

Npr. prijava ostvarenih prihoda bi mogla da se podnosi jednom mesečno, za sve prihode ostvarene u tom mesecu i na osnovu nje bi se obračunavali porez i doprinosi.

Kao dobar primer ovde nam može poslužiti poreski sistem Francuske u kojoj frilenseri prijavljuju prihode mesečno ili kvartalno i na taj iznos plaćaju porez i doprinose, u zavisnosti od sopstvenog izbora.

Ovakva mera trebalo bi da postane ustaljena praksa, a ne samo trenutno rešenje problema, jer se na ovaj način omogućava ušteda vremena (posebno prilikom prijave velikog broja manjih pojedinačnih prihoda), pojednostavljuje se proces i smanjuje mogućnost greške.